Algemene Voorwaarden

D2Business en Nextlevel-A-Players is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 81943504.

Artikel 1. Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen tussen D2Business en Nextlevel-A-Players en de opdrachtgever waaronder begrepen aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, leveringen en betalingen met betrekking tot die vorm van dienstverlening, die bestaat uit bedrijfsmatige operationele en management ondersteunende activiteiten en het geven van adviezen.
 2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van D2Business en Nextlevel-A-Players en de termijn waarbinnen D2Business en Nextlevel-A-Players de werkzaamheden moet voltooien, zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan, geen recht op ontbinding of schadevergoeding. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever voor akkoord getekendeofferte/ opdrachtbevestiging door D2Business en Nextlevel-A-Players is geaccepteerd, ten blijke waarvan D2Business en Nextlevel-A-Players een opdrachtbevestiging zal verzenden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Door D2Business en Nextlevel-A-Players opgegeven prijzen worden berekend in een projectprijs, eenheidsprijs of een uurtarief tenzij anders overeengekomen. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege. Een opgegeven of overeengekomen (all-in) prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij D2Business en Nextlevel-A-Players bij opgave of overeenkomen van de prijs, bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden, gegevens en andere afwijkingen of wijzigingen ten aanzien van de overeenkomst kunnen in ieder geval leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs.
 3. Indien de opdracht (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is D2Business en Nextlevel-A-Players daaraan niet gebonden. In dat geval komt de overeenkomst volgens de aanbieding of offerte tot stand, tenzij D2Business en Nextlevel-A-Players anders aangeeft.

Artikel 3. Opdracht

 1. D2Business en Nextlevel-A-Players behoudt zich het recht voor om de opdracht of een gedeelte van de opdracht door derden te laten verrichten.
 2. D2Business en Nextlevel-A-Players gaat met deze overeenkomst een inspanningsverplichting aan om naar eigen inzicht en vermogen de doelstelling van de opdracht te bereiken en de overeengekomen kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfsmatige operationele en management ondersteunende activiteiten en het geven van adviezen in te zetten.
 3. De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet eerder dan D2Business en Nextlevel-A-Players beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden, gegevens, voorwerpen en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door D2Business en Nextlevel-A-Players is ontvangen of zekerheden ten behoeve van D2Business en Nextlevel-A-Players zijn gesteld. Danwel dat de factuur is voldaan of het deel dat partijen zijn overeengekomen.
 4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door D2Business en Nextlevel-A-Players een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van D2Business en Nextlevel-A-Players op. Opdrachtgever kan om die reden de gesloten overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 5. Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden in beginsel vanuit de eigen locatie van opdrachtnemer, en met gebruikmaking van diens eigen apparatuur en voorzieningen, tenzij partijen ten aanzien van een specifieke opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer op digitale wijze alle relevante gegevens en informatie over diens bedrijf en diens activiteiten en alle overige relevante informatie te verstrekken welke nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de overeengekomen opdracht. Opdrachtgever staat naar Opdrachtnemer in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking van alle voor de werkzaamheden relevante gegevens en informatie, ook als die van derden verkregen moeten worden.
 6. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen die worden gemaakt na het sluiten van deze overeenkomst zijn slechts bindend als en voor zover zij door partijen schriftelijk zijn bevestigd.
 7. Eventuele klachten of tekorten behoren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uren na voltooiing van de werkzaamheden, schriftelijk aan D2Business en Nextlevel-A-Players te worden gemeld.
 8. Als vanwege het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de opdrachtgever verplicht tot afname en betaling.

Artikel 4. Betaling/annulering

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door D2Business en Nextlevel-A-Players aan te geven wijze. D2Business en Nextlevel-A-Players is gerechtigd een voorschot op het totale of gedeeltelijke factuurbedrag te vorderen.
 2. Een beroep op verrekening door opdrachtgever is uitgesloten.
 3. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever een rentevergoeding van 2,5% per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de vervaldatum. Bovendien is opdrachtgever in dat geval verplicht alle door D2Business en Nextlevel-A-Players na de vervaldatum gemaakte incassokosten volledig aan D2Business en Nextlevel-A-Players te vergoeden.
 4. Onverminderd het in de wet bepaalde worden facturen van D2Business en Nextlevel-A-Players direct en zonder ingebrekestelling opeisbaar, zodra de opdrachtgever op enigerlei wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest. D2Business en Nextlevel-A-Players is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij opdrachtgever verplicht is tot vergoeding van de door D2Business en Nextlevel-A-Players geleden schade en gederfde winst.
 5. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht, door opdrachtgever, heeft D2Business en Nextlevel-A-Players recht op vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met geraamde winstderving.
 6. Eventueel bezwaar tegen de factuur van Opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen.

Artikel 5. Opschorting en ontbinding

 1. D2Business en Nextlevel-A-Players is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het in de wet bepaalde, indien:
 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • Na het sluiten van de overeenkomst D2Business en Nextlevel-A-Players ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Voorts is D2Business en Nextlevel-A-Players bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 6. Geheimhouding, datalekken en AVG

 1. D2Business en Nextlevel-A-Players en haar opdrachtgever zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.
 2. D2Business en Nextlevel-A-Players verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt) de eventueel aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend op de manier die met haar Opdrachtgever is afgesproken in enkel in het kader van de onderhavige opdracht. Dit verwerken zal niet langer of uitgebreider plaatsvinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht. De verwerking vindt plaats volgens instructie en onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Als een instructie, naar de mening van D2Business en Nextlevel-A-Players, een inbreuk maakt op de AVG stelt zij haar Opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis. D2Business en Nextlevel-A-Players heeft in dit kader nadrukkelijk geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en neemt geen beslissingen over het gebruik van Persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor opdrachtgever verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
 3. Voor zover mogelijk verleent D2Business en Nextlevel-A-Players bijstand bij het vervullen van de verplichtingen van Opdrachtgever ten aanzien van verzoeken van derden om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens). D2Business en Nextlevel-A-Players zal aan haar kenbaar gemaakte verzoeken aan Opdrachtgever doorsturen, maar niet zelfstandig afwikkelen.
 4. D2Business en Nextlevel-A-Players neemt in het kader van de verwerking passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Opdrachtgever heeft zich goed geïnformeerd over deze beveiligingsmaatregelen en verklaart dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking.
 5. Opdrachtgever staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n) en vrijwaart D2Business en Nextlevel-A-Players voor alle aanspraken in geval van een overtreding van Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening en andere wet- en regelgeving, tenzij deze overtreding het gevolg is van grove schuld of nalatigheid van D2Business en Nextlevel-A-Players.
 6. Na afloop van de Overeenkomst draagt D2Business en Nextlevel-A-Players binnen 4 weken, naar gelang de keuze van Opdrachtgever, zorg voor het terugbezorgen aan Opdrachtgever of het wissen van alle persoonsgegevens. D2Business en Nextlevel-A-Players verwijdert kopieën, onder voorbehoud van afwijkende wettelijke voorschriften.
 7. Indien er sprake is van een Datalek stelt D2Business en Nextlevel-A-Players haar Opdrachtgever, uiterlijk binnen 48 uur na bekendwording op de hoogte en voorziet Opdrachtgever daarbij van de informatie die redelijkerwijs nodig is om – indien nodig – een juiste en volledige melding te kunnen doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. de melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. D2Business en Nextlevel-A-Players wijst in dit kader alle aansprakelijkheden van de hand.

Artikel 7. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Als D2Business en Nextlevel-A-Players aan opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het aldus geleverde in oorspronkelijke staat onmiddellijk, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien de opdrachtgever, om welke reden dan ook, na een daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting heeft D2Business en Nextlevel-A-Players het recht de daaruit voortvloeiende kosten van vervanging op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van D2Business en Nextlevel-A-Players is beperkt tot directe schade en wel tot maximaal het factuurbedrag, waarvan de gebrekkige prestatie deel uitmaakt, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van D2Business en Nextlevel-A-Players in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van D2Business en Nextlevel-A-Players alsnog aan overeenkomst te laten beantwoorden.
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. D2Business en Nextlevel-A-Players is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. D2Business en Nextlevel-A-Players is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat D2Business en Nextlevel-A-Players is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, bescheiden, voorwerpen of mededelingen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid aan D2Business en Nextlevel-A-Players kenbaar behoorde te zijn.
 3. D2Business en Nextlevel-A-Players is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook aan eigendommen van opdrachtgever of derden ontstaan tijdens of in verband met de uitvoering van werkzaamheden.
 4. Indien D2Business en Nextlevel-A-Players in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf een of meer derden inschakelt, zal D2Business en Nextlevel-A-Players slechts aansprakelijk zijn tot maximaal het bedrag dat D2Business en Nextlevel-A-Players ter zake op bedoelde derde(n) kan verhalen.

Artikel 9. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, op basis van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Daaronder wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop D2Business en Nextlevel-A-Players geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor D2Business en Nextlevel-A-Players niet in staat is haar verplichtingen na te komen waaronder, ziekte, tijdelijke of blijvende invaliditeit, terroristische dreigingen, oorlog(gevaar), storingen in hardware, kabel- of internetverbindingen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel D2Business en Nextlevel-A-Players ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is D2Business en Nextlevel-A-Players gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart D2Business en Nextlevel-A-Players voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten (van intellectuele eigendom) op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan D2Business en Nextlevel-A-Players informatiedragers, elektronische bestanden etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers en elektronische bestanden vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Opdrachtgever vrijwaart D2Business en Nextlevel-A-Players voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 11. Meer-/minderwerk

 1. D2Business en Nextlevel-A-Players zal in geval van in de Opdrachtbevestiging vastgelegde uren na afloop van de maand Opdrachtgever voorzien van een specificatie van de gewerkte uren/verrichtte werkzaamheden. Als D2Business en Nextlevel-A-Players gedurende de duur van de Opdracht zoals vastgelegd in de Opdrachtbevestiging meer dan 10% boven het overeengekomen aantal uren werkzaamheden dient/verwacht te verrichten, informeert D2Business en Nextlevel-A-Players Opdrachtgever hier voor aanvang van de (extra) werkzaamheden over. Na overleg met Opdrachtgever, zal D2Business en Nextlevel-A-Players naar diens keuze, (I) meerwerk na schriftelijk akkoord op het aantal uren volgens reguliere wijze factureren (II) voor de meerwerk separaat een factuur sturen. D2Business en Nextlevel-A-Players is gerechtigd tot maximaal 10% van de in de Opdrachtbevestiging vastgestelde uren te factureren. Betaling van de aanvullende werkzaamheden dienen, tenzij anders overeengekomen, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing als de minder gemaakte uren het gevolg zijn van het door opdrachtgever niet verstrekken van voldoende werkzaamheden om aan de overeengekomen aantal uren te kunnen voldoen.
 3. Opdrachtgever kan, mits in overleg en met overeenstemming van D2Business en Nextlevel-A-Players te allen tijde aanvullende werkzaamheden, ten opzichte van de overeengekomen werkzaamheden in het kader van deze opdracht, door D2Business en Nextlevel-A-Players laten verrichten.

D2Business en Nextlevel-A-Players zal deze werkzaamheden verrichten tegen het in de Opdrachtbevestiging genoemde uurtarief en uitsluitend na Schriftelijk akkoord.

Artikel 12. Annuleringsvoorwaarden

1.     Als de opdracht, om redenen die niet aan D2Business toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

 

Niet verschijnen zonder bericht Schriftelijk annuleren 24 uur voorafgaand Schriftelijk annuleren t/m 48 uur voorafgaand Schriftelijk annuleren 3 t/m 5 werkdagen voorafgaand Schriftelijk annuleren
5 t/m 7 werkdagen voorafgaand
Schriftelijk annuleren meer dan 7 werkdagen voorafgaand
A B C D E F
Workshop/training volgen 100% 100% 100% 100% 0% 0%
Presentatie geven 100% 100% 100% 100% 100% 15%
Events 100% 100% 100% 100% 100% 0%
Coaching tot 1 uur aaneensluitend 100% 100% 50% 0% 0% 0%
Coaching langer dan 1 uur aaneensluitend 100% 100% 50% 25% 15% 0%

Artikel 13. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt D2Business en Nextlevel-A-Players zich op het gebied van het intellectueel eigendom en auteursrecht, alsmede aanverwante regelgeving, de rechten en bevoegdheden voor die D2Business en Nextlevel-A-Players ingevolge het recht toekomen.
 2. Alle door D2Business en Nextlevel-A-Players eventueel verstrekte documentatie, modellen en voorbeelden, (elektronische) bestanden etc., zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van D2Business en Nextlevel-A-Players worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Publicatie van door D2Business en Nextlevel-A-Players vervaardigde zaken zal uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van D2Business en Nextlevel-A-Players In alle gevallen waarin publicatie plaatsvindt, dient onder elke vervaardigde zaak van D2Business en Nextlevel-A-Players te worden opgenomen “geproduceerd door D2Business en Nextlevel-A-Players”.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Alle rechtsvorderingen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen worden aangebracht bij de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van Opdrachtnemer.
 2. Op alle overeenkomsten tussen D2Business en Nextlevel-A-Players en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen.